ספרים על תפילה

ברכת עוטר ישראל בתפארה

ביאורי הברכה

אבודרהם: ע"ש "המעטרכי חסד ורחמים" (תהילים קג, ד) ועל שם (ישעיה מט, ג) "ישראל אשר בך אתפאר", והטעם לברכה זו לפי שהיו עוטרים מצנפת כדי שלא ילכו בגלוי הראש.

גירסאות הברכה

עוטר ישראל: בתפארה: גמ', רא"ש, רמב"ם, אשכול, רמ"ע מפאנו (אלפסי זוטא) ועוד.

עוטה ישראל: בתפארה: המנהיג (סי' א עמ' לה), שיבולי לקט.

עוטף ישראל: בתפארה: סידור רס"ג (עמ' פט).

אין ברכה זו: ר' שלמה מגמזייא, תניא רבתי, רי"ף.

מביא שיבולי לקט בסי' ד: שהסיר רע"ג עוטר ישראל שאין עטיפת סודר במקומינו וגם רב נטוראי גאון לא כתב עוטר ישראל בתפארה.

גם אבודרהם מציין מקומות שלא לבשו מצנפת לא נהגו לאמרה כי אינם מניחים מצנפת.

ובעל ליקוטי מהרי"ח כתב: "אך מנהג דידן עפ"י התוס' דלאו דוקא סודר אלא הה"ד לכל כובע ולכל כסוי ע"ש וה"ה גבי ברכת אוזר ישראל לאו דוקא חגורה ה"ה אבנט של מכנסים רמ"א והא דאמר בתפארה ע' בב"י משום דכתיב והיית עטרת תפארת ביד ה' ".

וראה בצלותא דאברהם: מביא שנראה שלרמב"ם שכתוב סדינו על ראשו שעל כל כיסוי מברך וסודר דנקט לאו דוקא וכתוב שם באריכות על כיסוי ראש חשיבותו ושכל ישראל נהגו בו והבדל בין ת"ח לשאר ע"ש באריכות.

דילוג לתוכן