ברכות השחר

ספרים על תפילה

סדר ברכות השחר

הסדר שאנו אומרים בו את ברכות השחר אינו פשוט כלל וכלל, שהרי יש בעיה של ברכה שלא נתחייב בה. רבותינו הראשונים נחלקו בדבר האם נתקנו ברכות השחר על מנהג העולם ואז אם לא נתחייב בהם לא יברך או אינו מברך אלא אם נתחייב באותה ברכה. ושלש שיטות בדבר: א. שיטה שאם לא מתחייב אינו מברך …

סדר ברכות השחר לקריאה »

ספרים על תפילה

אלהי נשמה

ברכה זו נסדרה על יצירת הנשמה כמובא בגר"א או"ח סימן ד ס"ק ג. פירושי המילות אלהי נשמה שנתת בי טהורה  ה' נתן לנו נשמה טהורה מיוחדת בדיבור מבואר באונקלוס (ברא' ב ז) "ונפח באנפוהי נשמתא דחיי והות באדם לרוח ממללא". לאדם ישנה מעלה יתרה על שאר החיות שהם קיבלו נשמה שהיא "נפשא חיתא" (שם ב …

אלהי נשמה לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכת אשר יצר

מהות הברכה (ע"פ אהל אברהם לר' אברהם קופמן זצ"ל) את מהותה של ברכה זו נלמד ע"י הפוסקים ויש למהות זו השלכה גם על חלק של פירושי ברכה מיוחדת זו. האם ברכת אשר יצר יש לברך לפניה מהמשנה בנידה נא: "כל הטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו ויש טעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו"? ומתרץ …

ברכת אשר יצר לקריאה »

ספרים על תפילה

נטילת ידים

הסבר על חשיבות תקנת נטילת ידים, סיבות לניסוח על נטילת ידים, סיבות לנטילת ידים לשחרית, האם צריך לרחוץ לפני התפילה ידיו ורגליו

ספרים על תפילה

מבנה הברכה

ברכה שאדם מוציא מפיו כולה צריכה לבטא ציפייה הודאה ובקשה לברך את קונה, על כן נתחיל נא להביא מעט מוסר על כך שצריך לברך במתינות ובכוונה (מתוך ההערות ב"ילקוט יוסף"). חשיבות כוונת הברכה ואמירתה במתינות הלבוש: "שבכל ברכותיו ותפילותיו יכוון שאם לא כן הוי האדם כעוף המצפצף שאין מבין מה שמצפצף". ובכף החיים הביא: "מעשה …

מבנה הברכה לקריאה »

ספרים על תפילה

מודה אני

כשהאדם מתחיל את יומו צריך להתחילו בזריזות שהוא מעורר את השחר (שו"ע סי' א' סע' א') ולואי שיהיה לנו התעוררות ראויה מלמטה כדי שתגרום להתעוררות מלמעלה שנעבוד את הקב"ה בזריזות (ע"פ הט"ז). ואומר הר' יחזקאל לעווינשטיין: (ממזרח שמש/ פרשת יתרו) "… ומיד שקם משנתו נכנס במסלת היצר, איך הולך היום? הלא ידוע שלהחליף המסע ממסילה …

מודה אני לקריאה »

דילוג לתוכן