תפילה

ספרים על תפילה

שלא עשאני גוי

אנו מברכים על כך שזכינו לעלות מדרגת כל בנ"א למדרגת יהודי שמסוגל לקבל נבואה וה' בחר בנו מכל האומות (ע' בכוזרי מאמר א' אותיות לא – מג). הראי"ה מסביר ברכה זו (בעולת ראיה ח"ב בקונטרס הערות בסוף, בהערה יא) כך: "אמנם המובן העיקרי של מילת "גוי" ברובה הוא קיבוץ של אנשים, וכן "זורק אבן לגו" …

שלא עשאני גוי לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכות שלא עשאני

ברכות אלו הן כאגודה אחת בברכות השחר, שכן הן מוזכרות לא בגמ' בברכות בסדר אלא במנחות מג: "ר"מ אומר חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו הן שעשאני ישראל שלא עשאני אשה שלא עשאני בור רב אחא בר יעקב שמעיה לבריה דהוה קא מברך שלא עשאני בור אמר ליה כולי האי נמי אמר ליה …

ברכות שלא עשאני לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכת עוטר ישראל בתפארה

ביאורי הברכה אבודרהם: ע"ש "המעטרכי חסד ורחמים" (תהילים קג, ד) ועל שם (ישעיה מט, ג) "ישראל אשר בך אתפאר", והטעם לברכה זו לפי שהיו עוטרים מצנפת כדי שלא ילכו בגלוי הראש. גירסאות הברכה עוטר ישראל: בתפארה: גמ', רא"ש, רמב"ם, אשכול, רמ"ע מפאנו (אלפסי זוטא) ועוד. עוטה ישראל: בתפארה: המנהיג (סי' א עמ' לה), שיבולי לקט. …

ברכת עוטר ישראל בתפארה לקריאה »

ספרים על תפילה

אוזר ישראל בגבורה

ביאורי הברכה אבודרהם: "פירש הראב"ד המייניה על לבישת המכנסים שישראל חייבים בו משום (דברים כג, טו) ולא יראה בך ערות דבר. והרמב"ם ז"ל (תפילה פ"ז ה"י) פירש המנייה חגורתו והוא על שם (תה' סה, ז) נאזר בגבורה ועל שם (איוב לח, ג) אזור נא כגבר חלציך והוא רומז למה שנאמר (ירמיה יג, יא) "כי כאשר" …

אוזר ישראל בגבורה לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכת שעשה לי כל צרכי

ביאורי הברכה אבודרהם: מקור יע"ש (דה"ב ב, טו) "ואנחנו נכרת עצים מן-הלבנון ככל-צרכך…". טעם הברכה מבואר בחכמת שלמה (מו סע' א) בהרחבה וז"ל: " נ"ב הטעם בברכה זו דוקא בשעת מנעלים נראה ע"פ מאמרם ז"ל (שבת קכט.) "לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו", ולכן כשרואה שיש לו מנעלים אין צריך למכור …

ברכת שעשה לי כל צרכי לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכת המכין מצעדי גבר

ביאור הברכה אבודרהם: ע"ש הפס' (תהל' לז, כג) מה' מצעדי גבר כוננו שהכין הקב"ה פסיעות רגליו ללכת בכל עסקיו. עץ יוסף מ"אוצר תפילות הקטן": ברכה זו ניתנה לשבח הש"י שברא באדם איברים וחוליות ברגלים שמהם בא ההילוך וכן הוא (תהל' לז, כג) מה' מצעדי גבר כוננו. מצודת דוד (על הפסוק שם): מצעדי הגבר בתורה המה …

ברכת המכין מצעדי גבר לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכת רוקע הארץ על המים

ביאור הברכה אבודרהם: פסוק הוא (תהל' קלו, ו) ואנו מברכים על רקיעת הארץ מפני שהיא מצרכי בני אדם שהבורא ית' נתן כח שטח הארץ על המים (חוק הגרוויטציה – כח המשיכה) ואע"פ שהמים גבוהים מן הארץ הקוה אותם אל מקום אחד (אולי הקפאת הקרחונים) ונראית יבשה לחיות החיים והצמחים עליה שאם לא כן לא היה …

ברכת רוקע הארץ על המים לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכת הנותן ליעף כח

ביאור הברכה הטור: "הנותן ליעף כח ונתקנה על שאדם מפקיד נשמתו בערב ביד הקב"ה עייפה מעבודה קשה כל היום ומחזירה לו בבוקר שקטה ושלוה וע"פ המדרש חדשים לבקרים רבה אמונתך בשר ודם מפקיד פקדון ביד חבירו ומחזירו לו בלוי ומקולקל אבל אדם מפקיד בכל ערב נשמתו ביד הקב"ה והיא עייפה ומחזירה לו חדשה ורגיעה.". מופיע …

ברכת הנותן ליעף כח לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכת מלביש ערומים

ביאור הברכה אבודרהם: ע"ש "ויעש ה' א-להים לאדם כתנות עור וילבשם (בראשית ג, כא) וכמו שכתבו רז"ל "מה הקב"ה מלביש ערומים אף אתה עשה כן" (סוטה יד.). בסידור הגאונים והמקובלים מציינים את התולעת יעקב בשם או"ז שאומר שהנידחים הם יגיעו למקום הנחש (גהנם) ללא לבוש, לעומת הצדיקים שיש להם מלבושים במה שיתלבש בעולם ההוא (עולם …

ברכת מלביש ערומים לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכת זוקף כפופים

מובא ב"יפה ללב" לר' יצחק פאלאג'י: בשם חכם א' "ע"פ נעשה אדם בצלמינו כדמותינו עם היה נמלך וכ' ואומר בצלמינו בקומה נזכה וכו' שנתעלה האדם בהם על כל שאר בע"ח שמהלך בקומה זקופה דמי לבר א-לקין…". נראה את ביאור הפרשנים על הפסוק בתהילים (קמו, ח) ועפ"י זה אפשר להבין את הברכה. אפשר לפרש גם על …

ברכת זוקף כפופים לקריאה »

דילוג לתוכן