ספרים על תפילה

לימוד התפילה

נראה את חשיבות לימוד התפילה מדברי המגיד מדובנא (= ר' יעקב דובנא זצ"ל, בפתיחת שער התפילה על ספר המדות) וכך כתב שם: אמרו רבותינו ז"ל (ברכות ו:) "מאי כרום זלות לבני אדם, אמר ליה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן". ומאמר זה יכלול הברכות והתפלות אשר אנחנו מברכים ומתפללים בכל יום (ע' רש"י), ופינו מלא שירה כים, ולשוננו רינה כהמון גליו, ולבבנו ריק מכל, כמאמר (ישעיה כ"ט) יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני…".

אחת הדרכים לעלות במסילה שכל מצווה והנהגה טובה היא העיסוק באותו דבר. התפילה זקוקה לעיון ולימוד חלקיה, מכיוון שהיא מזולזלת כדברי הגמרא שהבאנו.

כעצת ר' ישראל מסלנט זצ"ל באגרתו:

" … כי לכל עברה יש עונש עצום ונורא, ולכל מצוה יש שכר נעלה מאוד. אם בפרט והוא העיקר, ללמוד תורת כל עבירה ועבירה לבדה, לגאוה תורת הגאוה, למשא ולמתן באמונה חלקי התורה אשר לענינים שבין אדם לחבירו בעסקי העולם וכדומה, וכן לכל מצוה ולכל עבירה את תורתה. הנשגב והעיקר בשמוש רפואות התורה לתחלואי היצר, הוא ללמוד בעוז ועיון עמוק היטב דיני העבירה עצמה, ההלכה עם כל סעיפיה (במהדורת "השכל" / מסילת ישרים עם הערות הגר"י לווענשטין כתוב בסוגרים זאת מלבד לימוד ספרי המוסר).

הרב אברהם דוד מבוטשאטש זצ"ל מזכיר בפירושו באשל אברהם בסימן ה' על חשיבות חלקי התפילה ומזכיר תקנה של העברת לימוד התפילה בציבור – "ובשם צידה לדרך דף י' – אעפ"י שאמרו מצוות אין צריכות כונה, הני מילי עשיה אבל תפילה עיקר כונתה בלב, הגיון לבי. זה שנאמר (תהל' פד, ג) נכספתה וכלתה נפשי כו', שאל"כ רק בשר לחוד, גם ציפור מצפצף וכו' יע"ש, ובעל ווי העמודים תיקן בפראנקפורט דמיין חבורות שילמדו סדר תפילות סליחות ופיוטים פירוש המילות לפחות יע"ש …".

הלואי ונגיע בהרגשתינו למצב בו מתאר ר' בן ציון מאיר עוזיאל  זצ"ל (הגיוני עוזיאל  ח"א עמ' 35).

" העני הנדכה  בעצמת מכאוביו, או כשהוא נרדף ונענה מתגרת יד-עריצים, מתוך מעמקי צערו מתפרץ בתפילה בלב טהור ובנפש נשואה השמימה, מתייפח וצועק דורש משפט וחסד מאת אלקי עולם; ובאותה שעה נפשו ולבו דבקים בו, מתאחדים בייחודו ומוארים באורו, נעימות ורמות, זכות וטהורות, הן דמעות העני בתפילתו, כפניני זהר מאירות את נשמתו בעומק חשכתה. קול ה' פוקד קורא בחיבה ואהבה את חסידיו לבקרים ולרגעים, מפני  שהוא מתאווה לתפילתם, ואומר להם: צאו מעמק העכור מדמיון שוא וחזיון שקר, ועלו בנשמותיכם הטהורות אל האלקים הנעלם בחביון עוזו ומרחף ממעל לכל המציאות כולה, והתרוממו ברוחכם אל האצילות העליונה שממנה נאצלת נשמותיכם …".

מאמרים באתר זה

כתיבת המאמרים באתר זה, נעשו בדרך לימודי – לצד ביאורי התפילה המופיעים באתר, פעמים העדפתי לראות נוסחאות של קטעים מהתפילה או דברים שנוגעים להלכה על חלקי התפילה השונים, אך זה לא נעשה באופן שיטתי – אלא מראה מקום בעלמא.

מאמרים הכתובים באתר נועדו ללימוד ראשוני בעסק התפילה,  אני מקווה שקוראי האתר יבחינו בספרים ובסופרים המצויים באתר וילכו לראות את הדברים במקורם ומתוך כך ימשיכו לעין בספרים שאציין ובכך תגדל ידיעתם.

ונכון שחלק גדול מהדברים הכתובים כאן בנקל אפשר למוצאם, אך אולי בסידור הדברים באופן שונה אנשים ישימו לב לפרטים חדשים. ושמעתי בשיעור מוקלט של ר' אשר ויס שליט"א שבאחיעזר כתוב שהרבה הוספתי ממה שכתבתי בצעירותי ויותר גרעתי וצמצמתי, ויותר גדול לגרוע את החלקים שלא צריך, אך היום אנו מפחדים שיגרעו את הדבר שצריך ולכן עדיף שירשמו יותר.

ויה"ר שנזכה להגביר את הלימוד גם בחלק זה של התורה, ונזכה ויהיה שיח תפילתינו כפרי יושר הנובע מנפשינו פנימה, היודעת בנפשה מיעוט ערכה וחוסר שלימותה, ומכירה בטובו גדול והנורא שכל חפצו להיטיב לברואיו, ועל כן נספר צדקותיו, תהילותיו ושבחיו, ומתוך זה נגיע לביאת גואל צדק.

דילוג לתוכן