ספרי אמונה

אחדות ה'

יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: "אחד ואין יחיד כיחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו "?

רב משה: הפייטן דיבר על האמנת היחוד והוא שנאמין שפועל המציאות וסבתו הא' הוא א' ולא שנים ולא יותר על שנים אלא א' שאין כיחודו וכו וזה מצות עשה1 הנלמדת משמע ישראל.

יוסף: מה הראיה לכך מן השכל?

רב משה: מה שהתחדש אצלי2 שאחדות מושלמת יכולה להתקיים רק אצל ה', שאפילו קו, נקודה או אחד המספרי אינו אחדות גמורה.

יוסף: טוב, קו אני מבין שאפשר לחלקו, אך למה נקודה?

רב משה: נקודה מסמנת מצב וישתתפו איתה נמצאים רבים.

יוסף: למה מספר אחד לא אחדות גמורה?

רב משה: בגלל שהוא מחשבה ובמחשבה אדם יכול לצרף כמה אחדים.

יוסף: למה חשוב לנו להבין שיש אחדות שלימה?

רב משה: הרב יוסף אלבו3 מסביר שמכיוון שה' יכול לעשות הכל אף בלי תכלית4, ואנו יודעים שדברים מורכבים לא יכולים לעשות הכל, כי צד אחד מתנגד לשני (כמו שעם קור וחום אפשר להגיע לדרגת חום ביניהם). ואנו יודעים שלה' אין מניעה ביכולתו כלל, כי אין לו הרכבה שתעכב על ידו.

יוסף: מה הראיה מן המוחש?

רב משה: אנו רואים שהעולם לא שינה את תפקידו מהבריאה והשפע מהארץ וגרמי השמים לא השתנה, זה מעיד על אחדותו כי ההרכבה מולידה שינוי5 (כל כח היה רוצה שהעולם יתקיים לפי חוקיו ואז היה לנו שוני בחוקי הבריאה).

יוסף: מה השינוי מן הקבלה?

רב משה: השי"ת הראה בתהליך ההיסטוריה שיש לו כוונה אחת ותכלית אחת לעולם. התכלית היא שעם ישראל ידע על אחדות ה'6 ויאחד את העולם כולו לעבדו לעתיד לבוא.

יוסף: למה טבע העולם היה שונה בתקופה שלפני אברהם אבינו?

רב משה: נכון ששינוי הטבע לא ביטא אז את אחדותו חלילה אך זה נגרם מחטאי האדם.

יוסף: אבא אתה מתכוון כמו חטאי דור אנוש, דור המבול ודור הפלגה?

רב משה: לזה התכוונתי, בתקופת אנוש שחטאו בעבודה זרה ההרים נעשו קשים ופרצופי אדם דמו לקופים (סנהדרין קט.), דור המבול זרעו ולא קצרו ילדו ולא קברו הלכו במהירות וגופם היה חזק ומפני חטאיהם אחר המבול השתנה האדם. בדור הפלגה ה' פילג את האומות ללשונות ולארצות.

יוסף: מדוע הפסיקו השינויים לאחר תקופת אברהם אבינו?

רב משה: ברגע שה' בחר את אברהם משם התחילה להתברר אחדות ה' בעולם, ולכן נגמר סיבת השינוי. וה' צירף את זרעו מפסולת עד שנשאר יעקב אבינו נקי מכל פסולת וייחד שמו עליו "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"7.

יוסף: למה הכוונה נקי מכל פסולת?

רב משה: לאברהם ויצחק היו את ישמעאל ועשיו כפסולתם יעקב אבינו שכל בניו כוונו לאל אחד, כמו המדרש שמסביר מהיכן זכינו לקריאת שמע.

הערות

1) קרית ספר מצוה ב
2) ישנם ראיות אף בספרים מורה נבוכים ח"א פרק ע"א, חובת הלבבות שער היחוד פ"ח, רס"ג מאמר ב'
3) ספר העיקרים מאמר ב פרק י
4) בפתח אליהו כתוב "ולית מאן דאנהיג לך", וע"ג דרך ה' לרמח"ל ח"ב פ"ו המסביר זאת
5) הספורנו הולך בדרך זו בספרו אור עמים פרק יב ומבאר את אריסטו ואבן רשד
6) ע' נצח ישראל פמ"ד ונתיב העבודה פ"ז
7) שמואל ב, ז,כא, עניין זה מוזכר בכוזרי (א, צה)

דילוג לתוכן