ספרים על תפילה

שאינו גוף

יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: "אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערך אליו קדושתו"?

רב משה: הפייטן דיבר על כך שלה' אין גוף ולא כוח הגוף (כמו אנרגיה)1.

יוסף: איך אפשר להוכיח זאת מסברא?

רב משה: הגוף יש לו הפסד או שינוי.

מצד הפסד: נשחק עם הזמן או מצד אחרים כמו שבירת כלי.

מצד שינוי: הזמן משנה את הגוף או מצד זולתו על ידי חיבור עימו.

יוסף: למה ה' הוזכר שירד מן השמים בדור הפלגה?

רב משה: בגלל שהדור כל כך התדרדר אז כביכול ה' ירד לארץ2.

יוסף: מה הראיה מן המוחש?

רב משה: כל דבר שהוא גוף, אין תכונתו וגופו משתנה כל זמן קיומו. אנו רואים שכל הנביאים התנבאו בגופים שונים, מכאן שהשוני הוא מצד השגת הנביאים.

יוסף: מה הראיה מן הקבלה?

רב משה: כתוב בתורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל-תמונה, ביום דיבר ה' אליכם בחורב"(דברים ד, טו), מכל השישים ריבוא אף אדם לא השיג תמונה במעמד הר סיני.

יוסף: מה הכוונה שבמעמד הר סיני נדמה להם כזקן מלא רחמים3?

רב משה: הלשון הוא שנדמה להם זה לא שראו תמונה חס ושלום אלא שצורת ה' הונהגה להם בדרך רחמים כמו שבקריעת ים סוף נדמה כגיבור איש מלחמה.

יוסף: מה בני ישראל ראו במעמד הר סיני?

רב משה: הם ראו קול יוצא מתוך האש בברקים ורעמים ונחצב על הלוחות4].

יוסף: למה כתוב על משה ותמונת ה' יביט?

רב משה: הכוונה יביט ויעיין אם יראה תמונה או לאו5, שמשה רבינו ראה את הנבואה בדקדוקיה לפרטיה כמו שהראה ה' למשה צורת המנורה6.

יוסף: למה מייחסים איברים להשי"ת?

רב משה: זה כלשון בני אדם והכוונה לאופן השפעת ה' בעולם7].

הערות

מקור בית אלקים למבי"ט, שער היסודות פרק ט

[1] ע' ברמב"ם יסודי התורה פ"א ה"ז-ח וה"י ובתחילת אגרת תחיית המתים שביאר שהסוברים שה' גוף הם מינים ואף שהראב"ד (על הלכות תשובה פ"ג ה"ז) לא קראו מין עקב ההגדות ולפי הבנת ר' צדוק מלובלין בקונטרס הזכרונות (מצוה שלישית) עדיין יש לו חטא ומביא שם שלדעת ר"י אלבו  בספר העיקרים (מאמר א' פ"ב) אין לו חטא כלל (למרות שהוא טועה) ומסביר שיטתו שם בהרחבה. וע' במורה נבוכים ח"א פכ"ח ופ"ל.
[2] ראה בפרקי דר"א איך שכל חטא מאדם הראשון הוריד את העולם.
[3] ע' ילקוט שמעוני פרשת יתרו רמז רפו
[4] ע"פ צפנת פענח למהרי"ט יתרו דרוש א'
[5] ראה בתרגום יונתן שכוונתו מראה אחוריים בסוד פנים ואחור שנראה אור החוזר, הרמ"ק בפירוש אור יקר על הנבואה אומר שנבואת משה הוא הבטה על הנמשל כדי שיוכל לפסוק הלכה. ובחמדת ימים לרש"ש על הפסוק מביא בשם מדרש הגדול שנביא רואה עד עשרה תמונות ומשה רבינו ראה את הנבואה בתמונה אחת.
[6] הוספת נחצב על הלוחות ע"פ צפנת פענח למהרי"ט בהעלותך דרוש ב'
[7] כמו אמונות ודעות מאמר שני, כוזרי מ"א אות פט, חובת הלבבות שער היחוד פ"י

דילוג לתוכן