ספרי אמונה

שרק אותו ראוי לעבוד

יוסף:  אבא, מהו העיקר בפיוט: "הנו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדלתו ומלכותו"?

רב משה: הפייטן דיבר על העיקר שראוי לעבדו ולגדלו ונלמד מאנכי ה' שהזכרנו ומאזהרה לא יהיה שהזהירנו מלהאמין לאל אחר שהעובר עליו כופר בעיקר1.

יוסף: איך אפשר להוכיח זאת מסברא?

רב משה: השכל מורה על עיקר זה מכמה צדדים מצד המחויב ומצד הראוי כבתרשים זה:

המחיוב לו
כבן לאב
המחיוב לו
כבן לאב
המחיוב לו
כבן לאב
הראוי לו
הגדול ממנו
הראוי לו
כבן לאב
שהביאו לעולםשגופו קנוי לו,ולא מתוך בחירה, מתוך יראה שלא לשמהחייב לנותן טובה, מצד שמטיב לנו חינם  וביחוד בני ישראל שהבדילנו מן הגוייםכזקנים וחכמים המחויבים בקימתם והידורםשכאילו ילדו
ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי אמר ה' צבאות (מלאכי א, ו)כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים (ויקרא כה, מב)חסדי ה' אזכיר תהלת ה' כעל כל אשר גמלנו ה' ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם
(ישעיהו סג, ז)
כי ה' א-להיכם הוא א-להי הא-להים ואדני האדנים האל הגדול הגיבור והנורא… את ה' א-להיך תירא אתו (דברים י יז-כ)וייצר ה' א-להים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים (בראשית ב, ז)

יוסף: האם יש הבדל למעשה בין כל הדימויים לחובתינו כלפי הבורא?

 רב משה: כן, למשל בחינוך, בתחילה מחנכים במצוות מצד שמטיב לנו ה' כל יום ואם ירפו מעסק התורה והמצוות מלמדים תחת יראת העונש ולבסוף אנו מלמדים שיעבדו את ה' שברא את העולם ויצר את האדם כעבודת הבן את אביו ובצורה כזו יגיע ליראת הרוממות.

יוסף: בתרשים רשום ובייחוד עם ישראל האם מסיבה צורת עבודתנו שונה?

רב משה: ה' חייבנו לפי מה שפעל עמנו ולכן קראנו בני בכורי שקרבנו יותר מעמים אחרים2. ומסיבה זו התחייבנו ביותר מצוות וכן יש מצוות לחיבור בין עם ישראל כאיסור הלוואת ריבית, אהבת הרע וכד'.

יוסף: מה הראיה מן המוחש שרק לה' יש לעבוד ולא לזולתו?

רב משה: נסביר קודם למה לא לזולתו ונמשיך במסורת שלנו.

הסיבה למה לא לזולתו משום שאין קיום לשום דבר בעולם חוץ מה' כי הנבראים אין בכוחם להיטיב או להרע בשלימות וגם כוחם נפסד. למשל אנשים למשל לא יכולים להתמיד בהטבה או בהרעה וגם מבטיחים ואינם עושים3. הגלגלים והכוכבים לא משנים את התפקיד שהבורא נתן להם ופעמים שאף הם לוקים (כמו ליקוי חמה ולבנה) ולכן אין ראוי לעבדם4. המלאכים אין ראוי לעבדם מכיוון  שהם עושים דברים פרים כרצון ה' ולפעמים אין להם יכולת לקיימם וחלקם נשרפים בכל יום.

מבחינה מסורתנו אנו רואים שאדם הראשון הכיר את מי שבראו. הוא ובניו הקריבו לה' וכן נוח ואבותינו הקריבו לה'

יוסף: מה הראיה מן הקבלה?

רב משה: כל התורה מלאה בכך שצריך לעבדו במצוותיה ואזהרותיה וכן "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' " (ויקרא א, ב) זבח לא-להים יחרם בלתי לה' לבדו  (שמות כב, יט) ולעבדו בכל לבבכם (דברים יא, יג).

הערות

מבית אלקים למבי"ט שער היסודות פרקים יד – יח
[1] קרית ספר אזהרה א, ע' הלכ' יסודי התורה פ"א ה"ד
[2] כמו בדברי הכוזרי מ"א אות כ"ה – כ"ז
[3] ע' נפש החיים (ש"ג פ"ט) אמר שלהשתעבד לאדם זה כע"ז
[4] לא כטועים בדור אנוש שעבדו לכוכבים בתור אמצעים ע' בתחילת הלכ' ע"ז ומורה נבוכים ח"א פל"ו לרמב"ם (ע' בפירוש מורה המורה על כך), הרמב"ן (לדוגמא בויקרא יח, כה) חלק על שיטתו ואמר: שה' נתן כוח השפעה למלאכים ושרי האומות וטעו בהם אומות העולם, שעבדו לאמצעים.

 
דילוג לתוכן