ספרי אמונה

הנבואה

יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: "הנו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדלתו ומלכותו"?

רב משה: הפייטן דיבר על העיקר הנבואה שכוונתו ה' משפיע נבואה לראוי ומכין עצמו לה ועלינו יש אף מצוה1 לשמוע מכל נביא שיהיה בכל דור לעשות כל אשר יצונו.

יוסף:  למה הכוונה אפילו אם יצוה נגד התורה?

הרב משה: אכן צריך לשמוע לנביא אף לעשות עבירה, רק בתנאי שנבואתו היא הוראה לפי שעה והוא אינו מצוה לעבוד עבודה זרה2.

יוסף: איך אפשר להוכיח זאת מסברא שיש מציאות של נבואה?

רב משה: יש לכך כמה סיבות לדבר: א. ה' לא ימנע טוב מבעליו, למכין עצמו לקבלת הנבואה3. ב. כדי להעיד על מציאות ה' למרות שזה מובן משום שה' רצה להשפיע על מוכני הנבואה. ג. כדי להעיד מה הדבר הנרצה לפני ה' בשכל, שהשכל לא יכול לחשוב על פרטי מצוותיו וגודל העונש על עוברי מצוותיו4. ד. להזהיר העוברים בכל דור ודור ובכך מובן למה לא מספיקה נבואת משה. ה. להודעת עתידות ועשיית ניסים ונפלאות.

יוסף: מהם ההוכחות הנראות מהמציאות (=יחש)?

רב משה: הנביאים שעמדו להם לישראל להוכיחם ולהזהירם למוטב. מ"ח נביאים ושבע נביאות קמו לישראל[5 שנכתבו בכתובים וכפליים כיוצאי מצרים במשך הדורות. ישראל ראו את הכנת הנביאים לנבואה בצדקות בחכמה ובמידות שעל ידם זכו לנבואה. ומי שייעודיו היו מתקיימים היה נאמן לנביא ולא היה סכל או רשע שזכה לנבואה.

יוסף: מה הראיה מן הקבלה?

רב משה: אדם הראשון שהתנבא ונאסר בעץ הדעת ונאמר לו עונשו וכן בנח שהצטווה בבניית התיבה והותרה על המבול וכן האבות שהתנבאו לזמן רחוק והתקיימו דבריהם כיציאת מרים וירושת הארץ לבניהם.

יוסף: למה הצטווינו על כך שיהיה נביאים?

רב משה: משום שהיה נראה שאחר מתן תורה לא יהיה צורך בנביאים, הודיע האל שיקיים נביאים מקרב היהודים, שאמר: "כי אתה בא אל-הארץ … נביא מקרבך מאחיך כמני, יקים לך ה' א-להיך אליו תשמעון" (דברים יח, ט- טו).

יוסף: למה הנבואה היא דווקא בארץ ישראל6?

רב משה: כדי להראות שארץ ישראל היא המיוחדת לקב"ה שאין בה שליטה למלאך או מזל אחר כניסת בני ישראל לארץ ישראל נהייתה הארץ מיוחדת לבורא, ומכיוון שהיהודים הם חלקו הארץ תהיה חלקם.

הערות

מבית אלקים למבי"ט שער היסודות פרקים יט – כ
[1] קרית ספר מצוה ו
[2] ע' רמב"ם הלכ' יסוי התורה פ"ט ה"ד, כמובן שזה רק לאחר שהנביא נבדק כמצוין שם בפ"י ה"א
[3] הרמב"ם במורה נבוכים בח"ב פל"ב אומר שיכול להיות  שראוי לנבואה לא ינבא, המבי"ט בשער היסודות סוף פרק כ' אומר שמשתי סיבות ראשונות ינבא. ה' משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו (הלכ' יסודי תורה פ"ז ה"א).הראי"ה קוק זצ"ל (עיטורי סופרים ירחון א' עמ' 36) מסביר שמשה רבנו היה ראוי לנבואה, שגמגום משה היה בשפה מצרית ולכן לא היה חסר בדברים הזקוקים לנביא. על חשיבות פיתוח יכולת הנבואה ע' במוסר אביך פרק ד אות טו.
[4] ע' ספר העיקרים מ"ג פרק ז'
[5] מגילה יד.
[6] על הקשר בין ארץ ישראל לנבואה ע' בכוזרי מ"ב אות יד, רמב"ן דברים יח, טו ובצפנת פענח למהרי"ט בהעלותך דרשה ג  בהארכה ובאורות (ארץ ישראל אות ה-ו, עמ' י' – י"א)

דילוג לתוכן