ספרי אמונה

נבואת משה

יוסף: מה הכוונה בפיוט: "לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו"?

ר' משה: משה רבינו אביהם של כל הנביאים מלפניו ואשר קמו מאחריו – כולם הם תחתיו במעלה. והוא השיג מידיעתו יתברך יותר מִמָּה שהשיג או ישיג שום אדם שנמצא או שֶׁיִּמָּצֵא1.

יוסף: אני זוכר שרוב העיקרים נלמד מסברא, מוחש והקבלה, אז איך נלמד מסברא?

ר' משה: נלמד מכמה צדדים הראשון מצד התורה שניתנה על ידו, השני מצד האותות והמופתים שנעשו על ידו, השלישית מצד השבט שנתייחס אליו, הרביעית מצד הזמן והדור שהיה בו.

יוסף: איזה צד הוא יותר חשוב?

ר' משה: מצד התורה שנתנה על ידו.

יוסף: בגלל איזה סיבה?

ר' משה: מצד מעלת נבואתו – משה רבינו קיבל את התורה ע"י נבואתו, כדברי הרמב"ם2 רק משה רבינו נתן חוק ומשפט לדורות ולפני משה רבינו רק קבצו ללימוד ע"פ הכרתם באל אך לא בציוויו או ששמרו ציווי עבור צאצאיהם, ואחרי משה רבינו חזקו את קיום תורת משה או ציווי לשעה. מצד מקבלי התורה שהיו רבים כס' רבוא מעל גיל עשרים זכרים שזכו לנבואה על הים ובייחוד במעמד הר סיני ששמעו את הדברות ובקשו הם שימסור להם את דברי הבורא ע"י משה רבינו, ומצד התורה עצמה.

יוסף: מה השוני בין ניסי משה רבינו לשאר הנביאים?

ר' משה: מצד כמותם ואיכותם, מצד כמותם – כלל מופתיו גדולים משאר ניסי הנביאים שלפניו או אחריו, מצד איכותם – שנעשה לעיני כל ישראל ולעיני העמים (לעומת ישועה לעיני ישראל ולא 'כל'3).

יוסף: למה יש חשיבות שמשה רבינו הוא משבט לוי?

ר' משה: משום שלוי המובחר בקדושה בבני יעקב שהיה עשירי קודש4 ובנוסף היה בנה של יוכבת שהורתה בארץ כנען ולידתה במצרים שהלימה לע' שעלו לישראל. בגלל שעמרם ידע שממנו יצאו רועי ישראל בחר לו לאשה את יוכבת דודתו שהורתה ולידתה היו בין החומות ונפטרה בכניסה לארץ לרמוז שבניה יגאלו את בנ"י (ראו גם במניין שנותיהם רמז לביאור הגאולה פקד ופקדתי).

יוסף: ומה הכוונה מצד הזמן והדור?

ר' משה: כי הגיע אחרי כ"ו דורות, שרצה ה' שיצאו כל האומות בפועל כדי שישראל יהיו ללא פסול וכשהגיעו בני ישראל מקבלי התורה מגיל כ' לגיל ס' למניין ס' ריבוא היו כל האומות העולם קיימים ורק ישראל היו ראויים ולכן משה רבינו נולד לזמן זה.

יוסף: מהם ההוכחות הנראות מהמציאות (=יחש)?

ר' משה: מצד מעמד הר סיני שהם בקשו ממשה רבינו לדבר עם ה' כי היה להם קשה לעמוד בב' הדברות הראשונות והניסים שנעשו עם משה כמו שמים ולחם לא אכל מ' יום על הר סיני, קירון פניו, לוחות הברית ושג' מתנות נתנו על ידו.

יוסף: מהם ההוכחות לכך מהקבלה?

ר' משה: כמות הניסים שנעשתה למשה רבינו גדולה ואיכותית ממה שנעשו לנביאים לפניו ויותר ממה שנעשה לנביאים אחריו. ואף בלידתו נעשו הרבה ניסים לטובתו (כ' ניסים) מה שלא נעשה בנביא אחר. עיקר נבואתו הייתה לפרסם את שם ה' בעולם שנשכח בעולם ולהיות סרסור בין עם ישראל לה' בקבלת התורה, בשונה משאר הנביאים שהדרכותיהם באים לחזק את תורת משה או נתינת הוראת שעה ולכך ניתן למשה מטה מיוחד שנוצר בין השמשות.

יוסף: מה מיוחד בנתינת המטה בידי משה?

ר' משה: היו מטרות מיוחדות למטה משה כמו להראות שיש שינוי הטבע בעולם ע"י שם הקודש החקוק בו, נרמז בו סימני המכות אשר נעשו במצרים וכן להראות שמשה רבנו אדון על כל הנביאים.

יוסף: איך אנו יודעים שמשה רבנו הוא אדון כל הנביאים?

ר' משה: כל כוח וכל שפע הנביאים בנבואתם ועשיית הניסים קבלו מסיני בזכות משה רבנו5.

הערות

מבית אלקים למבי"ט שער היסודות פרקים כא – כד
[1] ע' רמב"ם הלכ' יסודי התורה פ"ז ה"ו-ז ואגרת תימן (מהדו' קאפח עמ' כח)

על מעלת אספקלריא מאירה ע' בהקדמת רוח החיים לר"ח מוולוזין, ש"ת מהרי"ל דיסקין עמ' 141, דרך ה' לרמח"ל ח"ג פ"ה, שמונה קבצים קובץ א אות שז, דרשות הר"ן דרוש רביעי ועקידת יצחק שער שמונים ושתים.
[2] מורה נבוכים ח"ב פל"ה ופל"ט
[3] ע' מורה נבוכים ח"ב פל"ט
[4] פסיקתא זוטרא ויצא פכ"ח אות כב
[5] ע' בצפנת פענח למהרי"ט בהעלותך דרשה ב שמסביר זאת בפירוט

דילוג לתוכן