ספרי אמונה

תורה מן השמים

יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: " תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו"?

רב משה: הפייטן דיבר על העיקר תורה שנתנה מן השמים1. כל התורה שבידינו היום נתנה למשה, והיא כולה מפי הגבורה, רצה לומר שהשיגה כולה מפי הקב"ה בהשגה שנקראת אמירה על דרך העברת הדיבור, ולכן נקרא משה רבינו מחוקק. ואין הבדל בין 'ובני חם כוש' לבין 'אנכי ה' ' ו'שמע ישראל' – הכל מפי הגבורה וכו'. ואמרו ז"ל (סנהדרין צט.) שהמאמין שהתורה כולה מפי הגבורה חוץ מפסוק אחד שאמרו משה ולא אמרו הקב"ה זהו בכלל כי דבר ה' בזה וגו', אלא כל תיבה ותיבה יש בה פלאות חכמה וכו'. 

יוסף: איך היה סדר נתינת התורה?

 רב משה2 : הדבר נרמז במאמרי חז"ל שנתנה חלק מהתורה שבכתב הכוללת תרי"ג מצות3 קודם להיותה קודמת בזמן ובמעלה ואחר כך תורה שבעל פה שהיא פירושן. תורה שבכתב שנקראת בעל פה ללא ראיית אותיותיה פוגמים בכך בסודות התורה, ותורה שבעל פה אם אומרים אותה בכתב תפחת מעלת הנפשות, כי הדבר שנכתב לא ישאיר ציורו בנפש כדבר שלא נכתב, ועוד שתורה שבעל פה מבדילה בין ישראל לעמים, מכיוון שנפשות ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד לכן הם מושפעות ממנה לעומת נפשות האומות שנמשכות ממקום שאינו טהור.

לאחר מכן ביאר משה רבינו את התורה שבעל פה לעם4 ואחר כך נכתב בכתב, על מה שלימד משה רבינו.

התורה נתנה מגילה מגילה ולבסוף נתנה ביום פטירתו של משה רבינו ספר לכל שבט ושבט. אבל לדברי האומר: תורה חתומה נתנה, נכתב הכל בשנת הארבעים (ע' גיטין ס.). 

יוסף: מדוע לא רצה ה' לתת להם את כל התורה שבכתב בתחילה?

 רב משה: משום שעיקר תורה שבכתב הוא פירושה שבעל פה 5, ואם היו מקבלים אותה לפני שישמעו את פירושה, הפירוש האמיתי לא היה מתיישב יפה ולכן קודם שמעו ישראל את עשרת הדברות ואחר כך נכתבו בלוחות. סיבה נוספת ה' לא רצה למסור בידם תורה שבכתב עד שיצא בפועל כל מה שאירע להם במדבר, שלא יגידו שהם היו מוכרחים לחטוא, רק אחר מעשה אז הועתקו מפי הגבורה. מסיבה זו נחלקו בתלמוד6 אם ח' פס' אחרונים יהושע כתבם או שמשה רבנו כתבם בדמע, משום שכתוב 'לקוח את ספר התורה'.

 יוסף: האם התורה שנתנה למשה דומה למה שהיה מאות דורות לפני הבריאה?

רב משה: לפני הבריאה כל האותיות בתורה שבכתב היו ללא הפסקה של תיבות ופרשיות וה' אמר למשה את התורה ונחלקו האותיות לתיבות ופרשיות. כל התורה מורכבת משמותיו של ה' שחלקם לתיבות ולכן אין הבדל בקדושה של 'ובני חם כוש' לבין 'אנכי ה'. 

יוסף: מה הראיה על התורה שהיא מן השמים מהסברא ? 

רב משה: ראיות התורה מהסברא נובעות גם מקבלת התורה שהיא עצמה מורה על אמיתותה ומסיפורי התורה עד נתינת התורה וגם מהמציאות הנראית לנו מקיום נבואתיה. ולכן לא נחזור על הראיות הללו (כי הזכרנו זאת שדיברנו על עניין הנבואה). 

יוסף: מה הם הראיות?

רב משה: א. מריבוי המצוות – למרות שיש ריבוי מצוות בכל התחומים עשה ולא תעשה לא מצאו בהם סתירה החולקים עלינו 7. רק מי שברא את כל העולם יש לו יכולת לצוותם בשיעור המתאפשר לאדם לחיות כשבת ושמיטה. וכך שמירת שבת שמרו עליה אף במדבר שלא שייך בה עשיה כדי לקדשה ולא מפני שאין מלאכה בשאר הימים. שיעור עונשי העבירות אין שכל האנושי יכול לשערם. אנשים ראו בקטורת בחוש את השכר שמקטירה מתברך ועונש העובר עליה8 וכך בעוד כמה מצוות. 

ב. סיפורי התורה מבריאתה ועד נתינתה – שנעשו בפרסום גדול ואם היו שקר היו מכזבים אותם כמו מעמד הר סיני שנעשה מול עדים רבים וחכמים לעומת הספק שיש בדתות האחרות, שכל העם השווה בראייתו ושמיעתו9 . הניסים שנעשו במצרים10 , הליכה מ' שנה במדבר עם אכילת המן, הבאר וענני הכבוד. 

ג. נבואות שהתקיימו 11– לפני מתן תורה כמו: קריאת שמות פלג שהיה בדורו דור הפלגה, נח שנולד מהול וידעו שתכלה קללת הארץ וידעו מתי יהיה המבול. אחרי מתן תורה כעונש סוטה "וצבטה בטנה ונפלה ירכה", יהושע ינחיל את הארץ וכד'.

יוסף: למה לא נכתבה התורה בגוף ראשון מה'?

רב משה: נקדים כי תורתנו אין תכליתה רק על המצות ואזהרות אלא יש בהם גם סתרים וסודות הנרמזים בה ומורכבת משמותיו של הקב"ה 12. אם התורה היתה בגוף ראשון 'בראשית בראתי' היה נראה שה' מדבר לבני אדם רק בעניני העולם הזה, אך שלא כתובה באופן זה נראה שמתייחס לכלל העולמות. עוד נראה שזה מצד ענוותו של ה'. לכן התורה נכתבה כאילו אחר מסר על הדברים שהיו ולפעמים כותב בלשון שנאמרו למשה ולפעמים כוונת הדברים. בדברים שנאמרו לשעה כתב שהודיע להם משה וקיימום ומה שלדורות עם אין סיבה מיוחדת אז כתוב ישר. לפעמים נכתב בלשון נוכח ולפעמים לא בגלל שהתורה נכתבה לדורות. חוץ מאנכי ה' ולא יהיה שנכתבו בלשון נוכח בגלל ששמעו בני ישראל מה'13 . 

יוסף: מדוע לא נכתבה התורה כאילו שמשה רבנו אומרה? 

רב משה: אם היה נראה שמשה רבינו מדבר אז היה נראה שהתורה היא רק לקיום מצווות. ומשה רבינו לא יכל להעיד על הבריאה, כי לא היה בעולם והיה צריך להכתב 'כתוב בראשית ברא.. 

יוסף: למה לא נתנה התורה בארץ ישראל שהרי חלק ניכר ממצוותיה ועיקר שלימותה14 הם בארץ הקודש? 

רב משה: היא נתנה במדבר שהוא מקום הפקר כדי שלא נגיד לאומות 'אין לכם חלק בה' והאומות ביררו לעצמם ולא רצו. 

יוסף: כתוב בתורה "אנכי ה' אשר הוציאתך מארץ מצרים" ועוד דברים הקשורים לישראל דווקא, אז איך האומות יכלו לקבל את התורה שנכתבה לפני בריאת העולם. 

רב משה: האומות יכלו לקבל על עצמם את התורה כישראל ויתחייבו עליהם כ-ז' מצוות של נח ויהיו טפלים לישראל, כי לשון התורה מעידה עליהם ומפני שהם סגולה לכל העמים בעקבות אבותם ובשבילם נברא העולם. מכיוון שישראל קשורים לארץ ישראל היו יכולים לומר אין לכם חלק בה כיוון שהיא מורה עלינו וניתנה בארץ ישראל. לכן אנו מקבלים את הגרים הבאים לחסות בצל השכינה והם מקיימים מצות כמונו ואינם כמונו לשררה על הציבור וליטול חלק בארץ.

יוסף: האם יש הבדל בקדושה בין חלקי התורה כמו סיפורים15 ? 

רב משה: קדושת הספר שווה שקדושתם כקדושת אנכי ה' ההוכחה לכך שחיסרון ויתרון והדיבוק פוסל בהם בספר תורה 16

יוסף: מה ההבדל בין סיפורי החול שנמצאים בתורה לספרי דברי הימים של עמים אחרים? 

רב משה: אצל העמים קרוב לוודאי יש סטייה מהאמת על ידי העברה מפה לפה במהות העניינים או סדרם, לא כן אצלנו שנאמר על פי הגבורה שלולי כן מנין ידע את דברי הנחש, אנשי סדום וכיוצא בזה, דברים הללו הוצרכו לדורות ויכלם לכתוב משה רבינו רק ממה שנצטווה מפורשות.

יוסף: מה סיבת הדבר לכתיבת סיפורי התורה בספר התורה? 

רב משה: א. להראות לנו את דרכי ה' בעולם כמו ענייני שכר ועונש, ב. דברים שמחזקים את התורה בתחום האמונה השלימה, ג. מידות טובות שיבור לו האדם כמאמר התנא אם אין דרך ארץ אין תורה, ד. על כל פסוקי התורה ישנם דרשות חז"ל בגמרא ובמדרש מלבד ענייני הסוד וחלק ניכר ממדרשי חז"ל הם על בראשית ושמות שרובם סיפורים (וכך גם בזוהר הקדוש).

הערות

מבית אלקים למבי"ט שער היסודות פרקים כה – לג, ו – סד

1)  ע' סנהדרין צט., יסודי התורה פ"ט ה"א, אגרת תימן (שמזכיר את מעמד הר סיני), ראש אמנה לאברבנאל פרק ח, אמונות ודעות מאמר ג' וע' בהרחבה על עיקר זה בספר מעוז הדת של הרב יהושע העליר זצ"ל בהרחבה. הספר – 'מסורת' והיא 'תורה שבעל פה' של הרב אליהו בן אמוזג בעריכת הרב ד"ר אליהו רחמים זייני בהוצאת אור וישועה מביא דרכים נוספות ושונות להוכחת המסורת סבירותה, הכרחיותה ומגן על המסורת גם ע"י מקורות חיצוניים ליהדות בדרכו הפילוסופית בצורה מעניינת.

2)  כאן משולבים דברי המבי"ט מתחילת הקדמתו על ספרו קרית ספר

3)  בעשרת הדברות נרמזו כל תרי"ג מצוות כמו ספר המצוות לרס"ג ומאמר תורה תמימה לרמב"ן המופיע בכתבי הרמב"ן בהוצאת מוסד הרב קוק

4)  הרב קאפח זצ"ל אמר: שהתחילו לכתוב אותם עוד בזמן ששמעו מפי משה רבינו מופיע שיעורי הרב קאפח בהקדמות הרמב"ם למשנה ח"א וע"ג בספר הרב ראובן מרגליות – יסוד המשנה ועריכתה הוצ' מוסד הרב קוק

5) אורות התורה א, ג

6)  מנחות ל. , סוגיה זו נזכרת גם בב"ב טו. ועע"ז בריטב"א שפירש ב' פירושים שבכל התורה אמר בפיו וכתב וכאן רק כתב ועוד פירש שכתב זאת בדמעותיו (על זה מפרשים שחזר על הדיו יהושע, ע' באברהם את עיניו (פלאג'י על ב"ב – שזה היה בשבת והיה צריך לכתוב בדבר שאינו מתקיים), הגר"א פירש (בסוף אדרת אליהו) שכתב זאת מדומע כך שי אפשר היה להבין עד שיהושע סידרם (וע' בדומה לכך בשפת אמת על מנחות). ד"א בגלל ספק זה נחלקו אם אפשר לקרות ח' פס' הללו ביחיד ע' באהלי יהודה על הספרי.

7)  ע' בספר המדות למגיד מדובנא שער הדעת פי"ז שבו מוסיף עוד ראיות.

8)  יומא כו.

9)  כוזרי מ"א אות פז

10  כוזרי מ"א אות פג

11)  המבי"ט מונה  פ"ו יעודים שהתקיימו אך משום הקיצור העדפתי לא למנותם 

12)  ע' הקדמת רמב"ן לספר בראשית וכן מאמר תורת ה' תמימה של הרמב"ן (מוסד הרב קוק – כתבי הרמב"ן)

13)  ע' תפארת ישראל פרק מג

14)  ע' רמב"ן בדברים (יא, יח), שו"ת רשב"א ח"א סי' קלד, אדרת אליהו לגר"א דברים (ח,א),העמק דבר לנצי"ב (שמות כ, יב), הקדמת הרצי"ה לסידור עולת ראיה, אורות – אורות ישראל ז, אות ו

15)  מכאן זה מפרק אחרון בבית אלהים למבי"ט

16)  ע' רמב"ם הלכ' ס"ת פ"י ה"א

דילוג לתוכן