ספרים על תפילה

ברכת מתיר אסורים

אבודרהם: "פסוק הוא (תהילים קמו, ז) וגם זה כמו כן אע"פ שאינו אסור ממש אלא מפני שמניע איבריו שהיו כפותים כל הלילה וברכה זו אינה נזכרת בגמרא אבל הרמב"ם כתב אותה בחיבורו".

אולם בגירסת גמרתינו מצויה וכן ברא"ש וברי"ף (ובשבלי לקט לא מוזכר).

המלבי"ם מסביר את הפסוק כך: "מתיר אסורים" – ר"ל כי מלך בשר ודם אם יתיר את האסור ממאסרו, כבר עשה עמו בזה די צדקה וחסד ולא יפנה אליו עוד לתת לו יתר צרכיו, אבל ה' הוא מתיר אסורים, ואז ישגיח על צרכיהם בין לעשות משפט.

כוונות פשטיות (בסידור "דרך החיים"): אני נותן לך הודאה עצומה על שיכולתי לישב ושהתרת מאסרי שהייתי מוטל על ערשי כמת נמסר ביד הטומאה השולטת עלי ובכן יה"ר שתתיר מאסרי מיצה"ר.

לגבי סדר הברכות

בסידור ר' עמרם גאון: "אם הקדים ואמר זוקף כפופים שוב לא יאמר מתיר אסורים".

דין זה מובא באו"ח סי' מ"ו סע' ה – אם קדם וברך: זוקף כפופים קודם שברך: מתיר אסורים, לא יברכנה.

דילוג לתוכן