ספרים על תפילה

ברכת המכין מצעדי גבר

ביאור הברכה

אבודרהם: ע"ש הפס' (תהל' לז, כג) מה' מצעדי גבר כוננו שהכין הקב"ה פסיעות רגליו ללכת בכל עסקיו.

עץ יוסף מ"אוצר תפילות הקטן": ברכה זו ניתנה לשבח הש"י שברא באדם איברים וחוליות ברגלים שמהם בא ההילוך וכן הוא (תהל' לז, כג) מה' מצעדי גבר כוננו.

מצודת דוד (על הפסוק שם): מצעדי הגבר בתורה המה כוננו מה' ר"ל ה' מכונן ומיישר צעדיו

המאירי: כלומר שעמידתו היא בהשגחתו ית' (כמו לולא ה' עוזרו). וגם כי יפול לפעמים ברשת הצרות לא יוטל ר"ל לא יושלך לגמרי כי ה' סומך ידו.

נוסחאות הברכה

יש לברכה זו כמה נוסחאות:

"המכין מצעדי גבר": גי' גמ', רא"ש, רע"ג, רמב"ם, אבודרהם סידור ספרדי, כנסת הגדולה

"מכין מצעדי גבר": שיבולי לקט, תניא רבתי.

"אשר הכין מצעדי גבר": ר' שלמה מגמזייא, ספרד, אשכנז.

על גי' "אשר הכין" הביא נימוקי הגרי"ב שאלת מעדני יו"ט: למה שונה ברכה זו שכל הברכות הם בלשון בינוני אוזר, עוטר ו"אשר הכין" לא?

עונה ר' יעקב ורדיגר ב"צלותא דאברהם": אבל ענין זה נמצא אף בלשון עתיד ובכוונה על הווה, כדרך מליצת הכתובים, כמ"ש (משלי טז, ל) "לב אדם יחשב דרכו וה' יכין צעדו" פירוש לב אדם מחשב אבל ה' מכין צעדו כל' פועל כזה זמן בכל עת שיש הכין שעשה זאת בזמן עבר ויש בלשון עתיד שה' מכין את הצעדים שיעשה (אבודרהם) וגם לעתיד ש"לב אדם יחשב דרכו וה' יכין צעדו" שה' יכין צעדיו שאדם יעשה בעתיד.

דילוג לתוכן