ספרים על תפילה

פרשת נשא – ברכת כהנים

יברכך ה' וישמרך.   יאר ה' פניו אליך ויחנך.  ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום (במדבר ו, כד-כו)

על מעלת ברכת כהנים כתב הרש"ר הירש בספרו חורב (פלדהיים, 514) "שטעם המצוה הוא: קהל עדת ישראל אמור להכריז דרך נציגיו כלפי עצמו, כי הוא מייחל לכל ברכה חומרית ורוחנית אך ורק מאת ה' האחד, ואז יברך אותו האחד. אמור מעתה שלא לכהן כוח הברכה, לא הוא מקור הברכה, אלא ה' הוא מקור הברכות. אולם ברכת הכהנים, שהקהל משיב אל ליבו, היא תנאי לקבלת הברכה מאת ה', כי ה' מברך רק את מי שמייחל לברכה ממנו לבד. מי שמייחל לברכה מה' – רק הוא ישא את הברכה, לאחר שקיבלה, כברכה השלוחה אליו מה' לבדו, ורק הוא יראה סימן ברכה בברכה מאת ה', השב אל לבך כי הוא בלבד מקור הברכות – והוא יברך אותך".

וכתב בעל ההפלאה (כתובות כד) בשם החרדים שמצות עשה על הישראל להתברך מכהנים ואם אינו חושש לזה ביטל מצות עשה. ואף על גב דבתורה אינו מפורש הציווי אלא על הכהנים בכל זאת המצוה על שניהם כמו גבי יבם ויבמה, דאמרינן דעשה דוחה לא תעשה, ואם אין המצוה עליה איך עוברת היא על ל"ת.

הסבר הברכה

החיד"א מסביר בספרו נחל קדומים (במדבר כד, ח) את הברכה, וזה לשונו:

"יברך ה' וישמרך. אמרו רז"ל יברך ה' בממון וישמרך מן המזיקין. ופירשו המפרשים שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין ואמרו דהמזיקין אינם שולטים במידי דצייר וחתים (= שצר וחתום) ודבר המנוי וזה שכתוב יברך ה' בממון וצריך שיהיה סמוי מן העין בלי מנין וכיוצא. ואם כן יש לחוש דישלטו המזיקין לזאת אמר וישמרך מן המזיקין כי הכל בידו יתברך עד כאן דבריהם. ובכלל יש לפרש ברוחנויות כי הכתוב מדבר בכלל בין בגשמי בין ברוחני והכונה יברך ה' בממון דהיינו עושר האמיתי וממון רוחני מהמצות כי הוא יתברך יעזרך לעשות חיל ממצות ומעשים טובים וישמרך מן המזיקין הן הסט"א אשר גונבים וגוזלים שפע וניצוצי המצות לבל ישלטו עליך וכמו שכתב דהוו מכריזי ברקיעא הזהרו בר"מ ובתורתו. וגם אמרו רז"ל וישמרך מן החטא ובזה אתה נשמר מן המזיקין. אי נמי אפשר במה שנאמר הרב ראשית חכמה בשער היראה בפ' האותי לא תיראו אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול שהרואה דיוקן המלך צריך לירא מפניו ולשמור עצמו שלא יחטא וזהו אם מפני לא תחילו שהתורה היא דיוקן המלך וצריך לירא ממנו ע"ש באריכות. וה שאמר וישמרך מן החטא.

וזה כי יאר ה' פניו אליך בתורה כשאמר ז"ל וזהו פניו דיוקן המלך שהיא התורה והיא חותם המלך כמו שכתב הרב הנזכר ועל ידי זה וישמרך מן החטא. ואפשר במה שכתוב בנדרים (דף מ"ט) דאמרו ליה לרב יהודה פניך דומין למלוי בריבית ומגדלי חזירין. ומטרוניתא א"לף מורה ורוי. והוא השיב: דביהודאי אסירין, אך חכמת אדם תאיר פניו ע"ש ויהיו לך פנים מאירות ומזהירות בתורה חכמת אדם תאיר פניו. ועוד אפשר לומר כי הנה אמרו במדרש יברך ה' ברכה המפורשת בתורה, ברוך – תהיה מכל העמים, וישמרך – ישמור ברית אבותיך. ונקדים מה שאמרו רז"ל לעולם אל תהי ברכה הדיוט קלה בעיניך שהרי שני גדולי הדור דוד דניאל נתברכו מפני שני הדיוטות ארונה ודריוש וכו' ומקשים ממה שאמרו ז"ל שרבקה היתה עקרה שלא יאמרו ברכתנו עשתה פירות ומחלקים דכשהמתברך הוא גדול כגון דוד ודניאל אז היא מתקיימת דכל שידעו העולם שהמתברכים הם גדולים הם כי לא להזכיר דברכת הדיוטות נתקיימה, אבל רבקה קטנה ואכתי (=ועדיין) לא שמיע צדקתה ויושר ליבה אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לא מצד צדקתה רק מברכת לבן ובזה פירשו כת הקודמים פירשו ברוך תהיה מכל העולמים וכי תאמרו דברכתם לנו למוקש דיאמרו שברכתם עשתה פירות לאת אמר לא יהיה בך עקר ועקרה עד כאן דבריו. ובזה אפשר יברך ה' בברכה המפורשת ברוך תהיה מכל העמים וכי תימא (=ואם תאמר) כשאני מבורך מגל העמים יש חשש דלא תתקיים שום ברכה שמא יאמרו הגוים ברכותנו עשתה פירות לזאת אמר וישמרך ישמור ברית אבותיך שאתה מלא וגדוש ומוחזק בברכת אבות וגבורות ואין להם פה לומר כי ברכתם עשתה פירות, ומה גם בהיותך ברוך מכל העמים דכיון שהם רבים המברכים וכל העמים יחד כלם יברכוך אין שום אומה יכולה לומר ברכתי עשתה פירות דנודע דכלם מברכים, ושאני רבקה דלבן ודעמיה ברכוה ולבן ראש להם. ואם סוף סוף תחוש ישמור ברית אבותך ואתה מוחזק וגדול. והנה בא"ר יאר ה' פניו אליך ויחנך ואמרו במדרש יאר ה' פניו אליך בתורה ויחונך לגאול אותך כמד"א ה' חננו לך קוינו. עכ"ל. ואפשר בפשיטות במשז"ל אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות התורה וזה שאמר יאר פניו אליך ויחונך יאר בתורה ובזכות התורה יחנך לגאול אותך כמשז"ל מדכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם.

כתב החסד לאברהם (אזולאי) נהר ס"ג בסוד ברכת כהנים: דע כי ז' מיני אושר נבראו בעולם ואלו הן: חכמה, בנים, חיים, חן, עושר, ממשלה, שלום. וכולם רמוזים בברכת כהנים. וכן שנינו בספר יצירה פ"ד וכו' ולכן צריך הכהן המברך שיכוון בכל אלו ז' מיני אושר על הסדר. ובקיצור: יברך חכמה, כמו שכתב בספר הקנה, שאין ברכה אלא חכמה, וכן בספר הבהיר, וישמרך – לבנים, יאר – חיים, ויחנך – חן, ישא – עושר וממשלה, ושלום שבא-ל יברך לישראל בברכת שלום כמשמעו.

דילוג לתוכן