ספרים על תפילה

אוזר ישראל בגבורה

ביאורי הברכה

אבודרהם: "פירש הראב"ד המייניה על לבישת המכנסים שישראל חייבים בו משום
(דברים כג, טו) ולא יראה בך ערות דבר. והרמב"ם ז"ל (תפילה פ"ז ה"י) פירש המנייה חגורתו והוא על שם (תה' סה, ז) נאזר בגבורה ועל שם (איוב לח, ג) אזור נא כגבר חלציך והוא רומז למה שנאמר (ירמיה יג, יא) "כי כאשר" – ידבק האזור אל-מתני-איש כן הדבקתי אלי את-כל-בית ישראל וגו'. ואמר בגבורה כי בגבורה כי באזור תלויה גבורת הגבור כי בו תולה כלי זיין שלו.

פירוש מסידור ר' שלמה מגמזייא: "ואזור עצמו באזורו באזורו כמנהג יוצאי דרכים, כדכ' "מותניכם חגורים" (שמות גב, יא) ואומרים במכילתא (שמות בא פרשה ז) מכאן ליוצאי דרכים שיהיו זריזים, מברך, אוזר ישראל וגבי אזירה שיך גבורה".

ואומר בעל ליקוטי מהרי"ח: "משא"כ שאר האומות אע"פ שחוגרים בחגורה … מ"מ אין כוונתם למצוה והא דאין מזכירין ישראל גם בברכת נט"י אע"פ שכוונתינו בנטילה לשם קדושה וטהרה וכוונת האומות אינו למצוה אלא לנקיות בעלמא עיין בלבוש דהתם א"צ להזכיר ישראל משום שאומר אקב"ו.

החיד"א בברכ"י (סי מו סע' ג) שהסיבה שהרמב"ם אומר כשחוגר וכו' והראב"ד כשלובש מכנסים משום שהרמב"ם היה בארץ ישמעאל שנהגו ללבוש חגורה (דברי חמודות על הרא"ש אות עד גם שם לב להבדל זה).

דילוג לתוכן