ספרים על תפילה

ברכת שלא עשאני עבד

ע' במה שהבאנו את האבודרהם בסיבת סדר ברכות שלא עשאני.

וביפה ללב לר' יצחק פאלאג'י (סי' מו סע' חי): "לא לחינם צוונו חז"ל לברך בכל יום שלא עשני עבד כי הם קנין האדון כשור לעול … ואף אם יהיו טובים וכשרים אין מאריכין בשבחיהם כ"כ … בעין יעקב פ"ב דברכות במ' ת"ר עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה וכו' אלא מה אומרים עליהם כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו המקום ימלא חסרונך ע"ש והדבר פשוט דבעבד כנעני מיירי…".

ראה מאמר של הרב מאיר דורפמן על האם ההתייחסות לעבד הכנעני היא כאל ערך ממוני בלבד?

דילוג לתוכן