ספרים על תפילה

בקשת יהי רצון מלפניך…

ביאורי הבקשה

מעזי פנים

אבודרהם: "מאנשים עזי פנים שלא יתריסו כנגדי ויוציאו עלי לעז של פסול".

ומעזות פנים

אבודרהם: "שלא אעיז גם אני פנים כנגד אחרים כי עז פנים לגיהנם (אבות ה, ב)".

עץ יוסף (מאוצר התפילות) מוסיף: דהיינו שלא יוציאו עלי לעז שאני ממזר … דכל עז פנים אינו מיוחס.

מאדם רע

עץ יוסף: אע"פ שאינו עז פנים.

מיצר רע

ע' משכתבנו למעלה בגוף הברכה "המעביר חבלי…".

מחבר רע

אבודרהם: "כדי שלא אלמוד מעשיו הרעים ואמרו רבותינו (אבות א, ז) ואל תתחבר לרשע וכתיב (משלי כב, כד) אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבא פן תאלף אורחותיו ולקחת מוקש לנפשך".

שיח יצחק: אפילו ימציא לו עצות טובות כי הטוב שממקור הרע יזיק בהחלט.

משכן רע

אבודרהם: "כדי שלא נלקה עמו. ואמרו רבותינו (אבות א, ז) הרחק משכן רע. ומצאנו כתוב (דה"א יב, לב) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים ובמה זכו לתורה בשכונת משה רבינו ע"ה (עי' במד"ר קרח ה'). ובני ראובן דתן ואבירם לקו בשכונת קרח ותבלעם הארץ מכאן אמרו רבותינו אוי לרשע ואוי לשכנו וכתיב סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם (במדבר רבה שם)".

מפגע רע

אבודרהם: "הם קורות הזמן ותחבולותיו והפסוק קרא אותם (משלי כז, א) ילד יום".

שאדם אינו יודע מה יקרה לו, לכן יקדים לעשות טובה ואל תאמר שלאפנה אשנה שמא לא אפנה (עפ"י הרס"ג במשלי).

מעין הרע

אדם צריך להתפלל שלא יהיה בן אדם רע המסוגל לגרום ע"י עין הרע ושלא יגרם לו מחבירו.

עין הרע יובן עפ"י הרשב"ץ בפירושו (מגן אבות על אבות פרק ב משנה טז):

"כאן יש עין הרע, ומפורסם הוא בתלמוד שעין הרע הוא (העיין) [עין הרואה] את חבירו או את נכסיו דרך קנאה ושנאה והוא מזיק אותו ונכסיו, ועל כן אמרו בפרק המקבל [ב"מ קז א] וכן בפרק השותפין שרצו (ב"ב ב:), אסור לאדם לעמוד על שדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה משום דקלי לה בעיניה, וכן אמרו בפרק אלו מציאות [ב"מ ל א] שאסור לשטוח טלית של אבידה בפני רבים משום עינא, ואמרו בפרק הרואה [ברכות נה ב], האי מאן דמסתפי מעינא בישא, לימא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא, וכן אמרו בפרק הפועלים [ב"מ פד א] ובפרק מי שמתו [ברכות כ א] ובפרק יש נוחלין [ב"ב קיח ב]. וכן בפרק המקבל [ב"מ קז ב] אמרו, תשעה ותשעים מתים בעין הרע ואחד מת במיתת עצמו. ואל תתמה מזה שיצאו ניצוצות מהעין מזיקין, שהרי אמרו חכמי הטבע כי האשה בתחילת נדותה כשתסתכל במראה זכה של זכוכית יראו בה טיפי דם וכן יש בני אדם זכי החוש מתפעלים מעין הרע, ועל זה אמר כי מי שיש לו עין הרע על חבירו, יצא מהעולם מהרה. כי כמו שמוציא הבל מעיניו לשרוף את חבירו ונכסיו, כל שכן שהוא נשרף באותו הבל ותשלוט בו הקנאה וירקבו עצמותיו, שנאמר 'ורקב עצמות קנאה' [משלי יד ל]. וכן אמרו חכמים ז"ל, לעולם יראה אדם את ביתו של חבירו כמו שרואה את אשתו ואת בניו, שכל המכניס עין הרע בממונו של חבירו מאבד את שלו, ולא עוד אלא אפילו הוא עצמו, שנאמר 'ורוח נכאה תיבש גרם' [משלי יז כב] …".

ולכן משום חשש זה לא מעלים אחים אחד אחר השני, ואעפי"כ חשש עין הרע הוא חשש רחוק (ע' שו"ת יוסף אומץ סי' טז אות ד לחיד"א).

ומלשון הרע

כידוע שזה חטא חמור (כנגד ג' עבירות החמורות שבתורה) שרבים נכשלים בו, ומבקשים אנו שלא נכשל ולא יכשלו וידברו עלינו.

ומדוע נכתב זה לאחר פגע רע שהוא קורות הזמן שאינו יודע לנצל זמנו לטובה וכן לעין הרע?

זאת משום ששניהם גורמים לכך כמבואר בספר "חורב" לרב הירש: "והנה יען הלשון הרע באופן הנהוג שרשה בשתים האלה: א) באי כשרון, להשתמש כהוגן בשארית הזמן הנשאר אחר עת העבודה והמעשה … ובאפס יכולת, למצוא איזה פעולה טובה וטהורה ונאותה, לרומם כבוד האדם ולבל תאריך לאדם העת, מבחי דעת, במה לבלות את הזמן המופנה ההוא, ישימו אל "לשון הרע פניהם…

ב) בנטיה נשחתה ובמידה של רוח שפילה בכלל, להקטין ולהקל בכבוד זולתו, עד כי תמצא לה עונג ושעשועים גם שמחה, לקרוא בשם איזה עון ואשמה או מום וחסרון הנמצא ברעהו…".

מדין קשה

עץ יוסף: שהדין עצמו ביני ובין חברי לא יהיה קשה ואטריח לבית דין.

ומבעל דין קשה

שיח יצחק: "אדם שאינו מתישב בדעתו בכל פתרון ומפקפק תמיד על כל דעה שכלית הבנויה על היושר והצדק והוא מכת המספקים מבלי עולם".

בין בן ברית ובין שאינו בן ברית

אבודרהם: פי' בין שיהיה יהודי שהוא מהול בברית אברהם בין עכו"ם שאינו בעל ברית.

כמות הבקשות בבקשה זו

במטה יהודה לר' יהודה עייאש כתוב סי' מו ס"ק ו:

"… ודע דבקשת יה"ר שתצילנו מעזי פנים וכו' אינה ברכה לא בפתיחה ולא בחתימה ואם ירצה להוסיף בה בקשות אחרות הרשות בידו ואין בו משום שינוי מטבע כמ"ש הטור ולכך אין לומר ויה"ר בוא"ו כי היא בקשה בפני עצמה ובראשונה שהיא סיום המעביר שינה הוא דשייך לומר ויה"ר בוא"ו וכן הוא כתוב בסידורים המדוקדקים"

לעומתו ביפה ללב לר' יצחק פאלג'י (מו ס"ק יד): מביא בשם שלמי ציבור נה ע"ב שצריך י"א דברים לא פחות ולא יותר מעזי ומעזות פנים מאדם רע ומיצר הרע מחבר רע משכן רע מפגע רע מעין הרע ומלשון הרע מדין קשה ומבעל דין קשה וכו' והם כנגד י"א קקליפות י"א סימני הקטורת וכו' … ובנוס' גמ' שלפנינו יש י' דברים ומביא לאחר מכן רב שנהג אחר נוס' זה עוד כמה דברים (כמו מחזור ויטרי, והנוהגים ע"פ בן איש חי).

* יפה ללב מביא גם שבש"ץ (=שליח ציבור / הרב ישראל יעקב אלגאזי זצ"ל) כתוב לא לומר "מאשה רעה".

נוסחאות הברכה

1) תלמוד בבלי מסכת ברכות (טז:)

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע ומפגע רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, ומשטן המשחית, ומדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית.

2) סדר רב עמרם גאון ברכות השחר ד"ה יהי רצון

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתצילני מעזי פנים ומעזות פנים מיצר רע ומשכן רע ומחבר רע ומפגע רע ומדין קשה ומבעל דין קשה בין בן ברית ובין שאינו בן ברית.

3) מחזור ויטרי סימן פט ד"ה יהי רצון

יהי רצון מלפניך י"י אלקינו ואלקי אבותינו שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע ומפגע רע ומיצר רע ומשטן המשחית מדינה של גהינם מדין קשה ומבעל דין קשה בין בן ברית ובין שאינו בן ברית.

4) אבודרהם

יה"ר מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים מיצר רע ומשכן רע ומחבר רע ומפגע רע ומדין קשה ומבעל דין קשה בין בן ברית ובין שאינו בן ברית.

5) אשכנז (גר"א)

יה"ר מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע ומפגע רע ושטן המשחית מדין קשה ומבעל דין קשה בין בן ברית ובין שאינו בן ברית.

6) ספרד

יה"ר מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע מיצר רע ומחבר רע ומשכן רע ומפגע רע מעין הרע מלשון הרע ממלשינות מעדות שקר משנאת הבריות מעלילה ממיתה משונה מחלאים רבים ממקרים רעים ומשטן המשחית מדין קשה ומבעל דין קשה בין בן ברית ובין שאינו בן ברית ומדינה של גיהנם.

7) כנסת הגדולה

יה"ר המלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתצילנו היום הזה ובכל יום ויום, מעזי פנים, מאדם רע, אשה רעה, מיצר הרע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, ממלשינות, מעדות שקר, משנאת הבריות, מעלילה, ממיתה משונה, ממיתב חטופה, ומחלאים רעים, מגזירות קשות, מדין קשה, ומבעל דין קשה, קשה בין בן ברית ובין שאינו בן ברית.

8) ספרדי ליוורנו (בית מנוחה, תפילת החודש, בית עובד)

יה"ר מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתצילנו היום הזה ובכל יום ויום, מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, אשה רעה, מיצר הרע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, ממלשינות, מעדות שקר, משנאת הבריות, מעלילה, ממיתה משונה, מחלאים רעים, ממקרים רעים, מדין קשה ומבעל דין קשה בין בן ברית ובין שאינו בן ברית ומדינה של גיהנם.

9) סידור עדות המזרח (אור ודרך, מקפיד על י"א דברים ואינו שם "מאשה רע" ו"מדינה של גהנם")

יה"ר מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתצילנו היום הזה ובכל יום ויום, מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע ומלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה בין בן ברית ובין שאינו בן ברית.

דילוג לתוכן