ספרים על תפילה

ברכת זוקף כפופים

מובא ב"יפה ללב" לר' יצחק פאלאג'י: בשם חכם א' "ע"פ נעשה אדם בצלמינו כדמותינו עם היה נמלך וכ' ואומר בצלמינו בקומה נזכה וכו' שנתעלה האדם בהם על כל שאר בע"ח שמהלך בקומה זקופה דמי לבר א-לקין…".

נראה את ביאור הפרשנים על הפסוק בתהילים (קמו, ח) ועפ"י זה אפשר להבין את הברכה.

אפשר לפרש גם על זוקף אדם שתמיד כפוף (כאב"ע), ואפשר שמצבם הרוחני/אישי אינו טוב וה' מעלם מבירא עמיקתא לאיגרא רמא (כמצודת דוד).

אפשר לפרש גם ע"פ מדרש שוח"ט "ה' זוקף כפופים – ומי הן הכפופים, אלו ישראל שגלו בחוצה לארץ, שמיום שגלו מירושלים לא זקפו קומתם, אלא הן כפופים לפני שונאיהם, והם מהלכין עליהם, וכן אמר ישעיהו כה אמר אדוניך ה' ואלהיך יריב עמו וגו', ושמתיה ביד מוגיך אשר אמרו לנפשך שחי ונעבורה (ישעיה נא כב כג), אלו הכופפים קומתך, לכך נאמר ה' זוקף כפופים".

דילוג לתוכן